Hakkımızda

Mardin Gençlik ve Kültür Evi, Güneydoğu Anadolu Gençlik İçin Sosyo-Ekonomik Gelişim Programı kapsamında Temmuz 2001 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Mardin Gençlik Ve Kültür Evi GAP BKİ ve Mardin Valiliği tarafından desteklenmektedir.

VİZYON

Mardin'de gençliğe yönelik yürütülen tüm çalışmalar için bir platform ve çatı oluşturmak.

MİSYON

Mardin'de gençliğin sorunlarının farkına varmalarını, tanımlamalarını ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımı için kolaylaştırıcı işlev görmek; sosyal gelişimlerini desteklemek, mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak ve toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal düzeyde liderlik rolü görmesin sağlamaktır.

STRATEJİK AMAÇLAR

Amaç 1: Mardin'de gençlik sorunlarını her düzeyde dile getirmek ve gençlerin bakış açısından bunlara yönelik çözümler üretmek.

Hedef 1.1 2017 yılına kadar gençliğe ilişkin araştırmalar yapmak, istatistiki veri toplamak ve veri tabanı oluşturmak.

Hedef 1.2 2017 yılına kadar her ilde gençlik sorunlarının dile getirildiği 2 çalıştay düzenleyerek, il bazında gençlik profilini belirlemek, sorunlarını önceliklendirmek ve ilgililerin katılımıyla çözümler geliştirmek, böylece toplumda duyarlılık yaratmak ve karar alıcıların dikkatini çekmek.

Amaç 2: Gençlerin karar alma süreçlerine ve toplusal yaşamda etkin katılımlarını sağlamak

Hedef 2.1 2017 yılına kadar Mardin'de kent meclisleri, gençlik meclislerine katılmak/üye olmak

Hedef 2.2 2017 yılına kadar Mardin'de gençlik sivil toplum platformlarının kurulmasını sağlamak veya varsa üye olmaktır.

Amaç 3: Gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek

Hedef 3.1 2017 yılına kadar Mardin'deki gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerini geliştirecek aktivitelerle 15000 gence ulaşmak

Hedef 3.2 2017 yılına kadar her kentte en az 15 sergi, konser, gençlik şöleni ve 10 seminer ve konferans düzenlemek ve uluslar arası düzeyde organize edilen seminer ve konferanslara vb. katılım sağlamak.

Hedef 3.3 2014 yılı içinde il bazında gençlerin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla hangi alanlarda eğitimlere ihtiyaçları olduğunun ilgili kurum/kuruluşların (meslek odaları, STK’lar, üniversiteler, Türkiye İş Kurumu vb.) katılımıyla belirlemek.

Hedef 3.4 2017 yılına kadar 1000 gence mesleki beceri ve yetkinliğini artıracak eğitimler vermek.

Hedef 3.5 2017 yılına kadar 1000 gencin bilişim teknolojilerine erişimi sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek.

Hedef 3.6 2017 yılına kadar her yıl bir “GAP Bölgesi Gençlik Festivali” düzenlemek.

Amaç 4: Gençlerin toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal bir aktör işlevi görmesine yardımcı olmak.

Hedef 4.1 2017 yılına kadar cinsiyet ayrımcılığını azaltacak, genç kızların toplumsal yaşamda katılımlarını sınırlayan engellerin aşılması için farkındalık yaratacak 10 tane panel, eğitim, seminer vs. düzenlemek

Hedef 4.2 2017 yılına kadar 500 genç engelliye yönelik faaliyetler düzenlemek.

Hedef 4.3 2017 yılına kadar 500 gence yönelik HİV/AIDS ve üreme sağılığı konusunda eğitimler düzenlemek.

Hedef 4.4 2017 yılına kadar toplumda çevre ve enerji konularında duyarlılığını artırmak amacıyla 3 kampanya düzenlenerek, 2000 kişiye bu kapsamda bilgilendirme toplantıları/eğitimleri yürütmek, yerel medya ile işbirliği içinde uygun programları geliştirmek.

Hedef 4.5 2017 yılına kadar en az bir tane uluslar arası gençlik değişim programı gerçekleştirmek.

Amaç 5: Gençlik ve Kültür Evlerinin; kurumsallaşma süreci tamamlanarak, yereldeki yapılan/yapılacak gençlik çalışmalarının gerçekleştirildiği bir platform haline getirmek, bölgedeki gençlik kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bilgi akışını sağlamak.

Hedef 5.1 2017 yılına kadar Mardin Gençlik ve Kültür Evi'nin tüzel kişiliği olan bir dernek olarak ta çalışmalar yürütmesini sağlamak

Hedef 5.2 2017 yılına kadar Mardin Gençlik ve Kültür Evi'ni uluslarası gençlik ağlarına dâhil etmek,

Hedef 5.3 GAP Bölgesi’ndeki illerde diğer gençlik kuruluşları arasında iletişim ağları kurarak, uluslar arası gençlik ağları ile bu ağ arasında bilgi alışverişini gerçekleştirmek

Hedef 5.4 Mardin Gençlik ve Kültür Evi'ni kentteki diğer gençlik çalışmalarının projelerini hayata geçirildiği mekan/platform haline getirmektir.

Hedef 5.5 Mardin Gençlik ve Kültür Evi'nde yenilikçi projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak amacıyla her yıl AB fonları ve diğer mali kaynakların bilgilendirmesine yönelik her ilde bir bilgilendirme toplantısı yapmak.